INFORMACJA PLW: produkcja mięsa na użytek własny

Włośnica jest bardzo ciężką, pasożytniczą chorobą odzwierzęcą, a jedynym sposobem uniknięcia zarażenia jest badanie mięsa świń, dzików, nutrii i bobrów.

Informacje dotyczące uboju zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny w formie ogłoszenia przekazane były do publicznej wiadomości samorządom, sołectwom, urzędom i instytucjom powiatu kępińskiego we wrześniu 2011 r. (patrz: załącznik do niniejszej informacji).

Ponieważ w powyższej sprawie skierowano pod adresem inspekcji wiele pytań, postaram się jeszcze raz, bardziej szczegółowo doprecyzować obowiązujące w tym zakresie wymagania.

Otóż, regulacje prawne związane z realizacją wyżej wymienionych wymagań zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 20 marca 2015 r., poz. 392, którego tekst jednolity wraz załącznikami znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszej informacji.).

Pragnę poinformować, że powyższe uregulowania prawne dotyczą tylko mięsa przeznaczonego na użytek własny i zabraniają bezwzględnie wprowadzania go do obrotu.

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii określa załącznik wyżej wymienionego rozporządzenia.

Poniżej zamieszczam wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych na terenie powiatu kępińskiego do badania mięsa przy produkcji przeznaczonej na użytek własny.

WYKAZ LEKARZY WETERYNARII WYZNACZONYCH DO URZĘDOWEGO BADANIA MIĘSA
ZWIERZĄT RZEŹNYCH I ŁOWNYCH (ŚWIŃ, NUTRII, DZIKÓW I BOBRÓW) NA UŻYTEK WŁASNY
Imię i nazwiskoAdresNumer telefonuE-mail
Przemysław Leśniarek Gabinet Weterynaryjny
"Amicus"
ul. Leśna 6D
63-640 Bralin
795 933 045 wetamicus@gmail.com
Tomasz Klimczak Usługi Lekarsko-Weterynaryjne
Z. Klimczak
ul. Tęczowa 9
63-645 Łęka Opatowska
607 346 793 kaczmilk@poczta.onet.pl
Grażyna Orszulak Centrum Weterynarii s.c.
ul. Młyńska 9
63-600 Kępno
62 782 23 09 centrumwetsc@o2.pl
Andrzej Piwko Gabinet Weterynaryjny
Perzów 28
36-642 Perzów
62 786 10 10
602 241 530
andrzejpiwko@o2.pl
Marcin Tyc Gabinet Weterynaryjny
VetMedic
ul. Jana Pawła II 76a
63-620 Trzcinica
668 135 407 marcin.tyc@gmail.com
Łukasz Urbański Centrum Weterynarii s.c.
ul. Młyńska 9
63-600 Kępno
62 782 23 09 centrumwetsc@o2.pl
WYKAZ LEKARZY WETERYNARII WYZNACZONYCH DO URZĘDOWEGO BADANIA MIĘSA
ZWIERZĄT RZEŹNYCH (ŚWIŃ) NA UŻYTEK WŁASNY
Imię i nazwiskoAdresNumer telefonuE-mail
Jędrzej Pietrzak ul. Młyńska 5
63-600 Kępno
62 782 20 86  
Tadeusz Radliński Gabinet Weterynaryjny
Laski - Granice 34
63-620 Trzcinica
601 958 779  

Zamiar przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny należy zgłosić PLW w Kępnie co najmniej 24 godziny przed terminem planowanego uboju na druku wg wzoru, załącznik nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 20 marca 2015 r., poz. 392). Druk ten zawiera między innymi oświadczenie zgłaszającego o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) są w przypadku:

  • cieląt do 6 m-ca życia - migdałki, krezka i jelita
  • owiec i kóz do 12 m-ca - śledziona i jelito biodrowe
  • owiec i kóz powyżej 12 m-cy śledziona, jelito biodrowe, migdałki, rdzeń kręgowy, czaszka

Najbliższym zakładem uprawnionym do odbioru materiału szczególnego ryzyka (SRM) jest:

Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil HS" S.A.
ul. Przemysłowa 4, Śmiłowo
64-810 Kaczory

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu:

PUNKT ZGŁOSZEŃ WĘGRY
ul. Pustkowska 18, 46-023 Osowiec
tel.: 77 421 24 18
kom.: 667 984 234, 667 984 219

Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania w przypadku stwierdzenia, że badane mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi.

Mięso świń, nutrii i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, na podstawie § 1 pkt. 33 - wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1.000 do 5.000 zł. oraz na podstawie § 1 pkt. 34 tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2.000 zł.

Wyżej wymienione wymagania będą restrykcyjnie respektowane podczas kontroli gospodarstw oraz w momencie uzyskania wzajemnie przesyłanych informacji pomiędzy PIW w Kępnie a Biurem Powiatowym ARiMR.

Załączniki:

Script logo