Komunikat dla hodowców świń

Kontrole gospodarstw w zakresie bioasekuracji wobec narastającego zagrożenia afrykańskim pomorem świń w powiecie kępińskim.

Od kwietnia 2018 r. - prowadzone są planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia wymagań w zakresie bioasekuracji wobec realnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Postępowanie powiatowego lekarza weterynarii w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest następujące:

 1. będzie wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy lub decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
 2. będzie wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1);
 3. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
 4. nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

Podczas dotychczasowych kontroli stwierdza się w większości gospodarstw nieprawidłowości w zakresie:

 1. Brak wyłożonych mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 2. Brak prowadzenia spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
 3. Brak przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
 4. Brak prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 5. Brak karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich w trybie natychmiastowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 6. Brak bieżącego oczyszczenia i odkażenia narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń - brak środków dezynfekcyjnych w trybie natychmiastowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W tych przypadkach od kwietnia do końca sierpnia wszczęto 67 postępowań administracyjnych.

Do poważnych naruszeń na szczęście w nielicznych gospodarstwach - 15 należy brak utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, oraz w 11 gospodarstwach stwierdzono brak zabezpieczenia budynku w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych a w szczególności: nieszczelne drzwi i okna do budynku w którym znajdują się świnie.

Wsparcie państwa do wydatków poniesionych na bioasekurację w hodowli świń.

Od 27 sierpnia do 14 września 2018 r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił termin naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa). Wnioski można składać od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r.

Pomoc finansowa dotyczy wydatków poniesionych na:

 • zakup mat dezynfekcyjnych,
 • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
 • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
 • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
 • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wzór "Wniosku o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)" znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Informacje szczegółowe pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-27082018-do- 14092018r-bedzie-trwal-nabor-wnioskow-na-refundacje-do-75-wydatkow-ponie.html

Na jakie wsparcie ze strony rządu RP mogą liczyć hodowcy którzy nie są w stanie zmodernizować gospodarstw pod kątem wymogów bioasekuracji?

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN / za 1 sztukę świni / rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

 1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
 2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronach:
https://www.wetgiw.gov.pl/ASF

lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie: www.piwkepno.pl w zakładce Komunikaty i informacje >> Dokumenty Głównego Lekarza Weterynarii - ASF

Script logo