Komunikat dla hodowców świń

Od kwietnia 2018 r. prowadzone są planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia wymagań w zakresie bioasekuracji wobec realnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Postępowanie powiatowego lekarza weterynarii w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest następujące:

 1. będzie wydawać decyzje administracyjne z nakazem usunięcia uchybień w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy lub decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń oraz zakazem ich utrzymywania w gospodarstwie, z możliwością uzgodnienia z hodowcą czy świnie zostaną poddane ubojowi w rzeźni, czy też ubojowi na użytek własny;
 2. będzie wydawać decyzje z nakazem uboju lub zabicia świń i zakazem ich utrzymywania, w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt. 1;
 3. za ubite lub zabite świnie nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa;
 4. nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w gospodarstwie, hodowca może zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii, że jego gospodarstwo spełnia wymagania. Jeżeli kontrola weterynaryjna, przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie zapewniono spełnianie wymagań, powiatowy lekarz weterynarii może uchylić decyzję zakazującą utrzymywania w tym gospodarstwie świń.

Podczas dotychczasowych kontroli stwierdza się w większości gospodarstw nieprawidłowości w zakresie:

 1. Brak wyłożonych mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
 2. Brak prowadzenia spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
 3. Brak przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablic z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".
 4. Brak prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
 5. Brak karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt dzikich w trybie natychmiastowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
 6. Brak bieżącego oczyszczenia i odkażenia narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń - brak środków dezynfekcyjnych w trybie natychmiastowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W tych przypadkach od kwietnia do końca maja wszczęto 23 postępowania administracyjne.

Do poważnych naruszeń na szczęście w nielicznych gospodarstwach - 6 należy brak utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, oraz w 7 gospodarstwach stwierdzono brak zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych a w szczególności: nieszczelne drzwi i okna do budynku w którym znajdują się świnie.

Na jakie wsparcie ze strony rządu RP mogą liczyć hodowcy którzy nie są w stanie zmodernizować gospodarstw pod kontem wymogów bioasekuracji?

Przygotowywany jest program wsparcia finansowego dla gospodarstw w przypadku czasowej likwidacji hodowli świń w wyniku wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Wypłata środków finansowych będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN / za 1 sztukę świni / rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń:

 1. za każdą świnię, w gospodarstwach utrzymujących do 50 świń,
 2. w gospodarstwach utrzymujących powyżej 50 świń, wsparcie będzie wypłacane maksymalnie za 50 sztuk.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronach https;//www.wetgiw.gov.pl/ASF lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie: www.piwkepno.pl w zakładce Komunikaty i informacje >> Dokumenty Głównego Lekarza Weterynarii - ASF.

Script logo