KOMUNIKAT PLW: obowiązek znakowania padłych świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 2 Dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz.U. UE L 213, str. 31 z 8 sierpnia 2008r.), zwierzęta muszą być oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa, za pomocą kolczyków lub tatuaży umożliwiających określenie miejsca pochodzenia zwierząt.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008r., nr 204, poz. 1281, z późn. zm.), który jest przepisem wdrażającym do polskiego porządku prawnego powyższą regulację, posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie oznakować zwierzę i fakt ten zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

W opinii MRiRW wyrażonej w piśmie nr Worz/sf-8600-12/2013(4030) z dnia 8 listopada 2013r., przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie identyfikacji świń (Dz.Urz. EU L 213 z 8 sierpnia 2008r. str. 31) oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują wyjątków od zasady znakowania świń w każdym przypadku przed opuszczeniem siedziby stada.

W związku z tym art. 20 ust. 2 ww. ustawy ma zastosowanie do świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada.

Dlatego też w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, zwłoki świni podlegają obowiązkowi oznakowania przed wywiezieniem ich z gospodarstwa.

Obowiązek ten dotyczy także prosiąt w wieku od odsadzenia (tj. w wadze ok. 7 kg), padłych w gospodarstwie, w którym się urodziły przed wywiezieniem ich z tego gospodarstwa do zakładu utylizacyjnego.

Wdrażanie tego przepisu rozpoczęto od 1 stycznia 2014 r.

Script logo