KOMUNIKAT PLW w Kępnie z 20 października 2016 r. dotyczący znakowania świń i dokonywania spisu zwierząt

Szanowni rolnicy, producenci trzody chlewnej! Informuję, że od 17 października br. zmieniły się zasady i sposoby znakowania trzody chlewnej oraz dokonywania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada.

Posiadacz świni, jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada i fakt oznakowania zgłosić kierownikowi biura ARiMR w Kępnie, w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie dłużej niż 30 dni, posiadacz jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni i zgłosić ten fakt kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt gospodarskich przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt ustalone podczas spisu, umieszcza się w księgach rejestracji.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu, kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu udostępnionym przez Agencję, albo w formie elektronicznej przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję lub na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

Powyższe regulacje szczegółowo opisane są w Ustawie z 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 1605).

Komunikat do pobrania w formacie PDF:

  • piw-kepno-komunikat-2016-10-24.pdf

    KOMUNIKAT PLW w Kępnie z 20 października 2016 r. dotyczący znakowania świń i dokonywania spisu zwierząt (format PDF, rozmiar 68 kB)

Script logo