KOMUNIKAT PLW w sprawie możliwości podjęcia przez rolników działalności w ramach handlu detalicznego

W związku z wejściem w życie następujących rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

  • z 16 grudnia w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159),
  • z 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192),
  • z 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161)

jest możliwe podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku prowadzenia produkcji i sprzedaży:

  1. produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie takie środki spożywcze - do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności,
  2. żywności pochodzenia niezwierzęcego - do właściwego państwowego inspektora sanitarnego - wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną muszą spełnić przede wszystkim wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 ze zm.) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Pobierz wniosek:

Script logo