KOMUNIKAT PLW w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie wydał Rozporządzenie Nr 1 / 2017 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, którego treść podaje się do wiadomości publicznej:

UWAGA!

Informuję równolegle, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wedle naszej aktualnej wiedzy
nie jest niebezpieczny dla ludzi.

ROZPORZĄDZENIE nr 1/2017
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KĘPNIE

z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze.

Na podstawie art. 45 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r., poz. 1539, z 2015r., poz. 266 i 470 oraz z 2016r., poz. 1605) w związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa opolskiego w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice, zarządza się, co następuje:

§1

 1. Rozporządzenie określa obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposób oznakowania tego obszaru oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tym obszarze.

§2

 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren gminy Rychtal i gminy Trzcinica i ograniczony linią biegnącą od strony zachodniej, od granicy z woj. opolskim na zachód od wsi Skoroszów, następnie przecinającą drogę krajową nr 39 przed miejscowością Rychtal i biegnącą w kierunku wschodnim, przecinając drogę Rychtal - Zgorzelec. Dalej na północ od miejscowości Zgorzelec, przecinając drogę Drożki - Zgorzelec, a następnie kompleks leśny na północ od trasy kolejowej Rychtal - Kępno. W dalszym ciągu przebiegu przecina granicę gmin Rychtal - Trzcinica, zmierzając w kierunku wschodnio-południowym, na północ od miejscowości Aniołka Druga Parcele, Ignacówka i Aniołka Pierwsza, dochodząc od wschodu do granicy woj. opolskiego.
 2. Obszar zagrożony obejmuje następujące miejscowości:
  • na terenie gminy Rychtal wioski: Skoroszów, Krzyżowniki, Proszów, Sadogóra, Zgorzelec, Stogniewice, Wielki Buczek, Szarlota, osady i osiedla: Dworzyszcze, Dalanów, Bandlów, Zachciała, Marysławin, Okrzyce, Buczek Mały.
  • na terenie gminy Trzcinica wioski: Aniołka Pierwsza, Aniołka Druga, Parcele, osady i osiedla: Ignacówka I, Teklin.

§3

 1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w §2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §2 zakazuje się:
  1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym,
  3. wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie,
  4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
  5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
  6. targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

§4

 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w §2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści: "GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
 2. Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była czytelna z odległości co najmniej 100 metrów.
 3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych.

§5

Nakazy i zakazy, o których mowa w §3 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w §2.

§6

Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kępnie, Staroście kępińskiemu, Wójtowi Gminy Rychtal i Gminy Trzcinica, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kępnie, Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kępnie, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kępnie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kępnie i właściwym terytorialnie nadleśnictwom.

§7

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zastępca Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Kępnie
(-) lek. wet. Jadwiga Sielecka

UZASADNIENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kępińskiego w związku ze stwierdzeniem przypadku choroby u drobiu w miejscowości Włochy (gm. Domaszowice) w powiecie namysłowskim, województwo opolskie 8 stycznia 2017 r.

 • rozporzadzenie-1-2017-hpai-plw-w-kepnie.pdf

  ROZPORZĄDZENIE nr 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KĘPNIE z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (format PDF, rozmiar 100 kB)

Script logo