KOMUNIKAT PLW w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie wydał Rozporządzenie Nr 1 / 2016 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze Powiatu Kępińskiego w Gminie Trzcinica, którego treść podaje się do wiadomości publicznej:

ROZPORZĄDZENIE NR 1 / 2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KĘPNIE

z 14 listopada 2016 r.
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze Powiatu Kępińskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1, 3 lit. b, 4 oraz ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 z późn. zm.), §7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. 2016, poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Komorzno w gminie Wołczyn, powiat kluczborski, zarządza się, co następuje:

§1

 1. Za obszar zapowietrzony wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół uznaje się obszar zlokalizowany na terenie województwa wielkopolskiego wykreślony promieniem o długości 6 km od ogniska choroby zlokalizowanego w Komorznie, ul. Parkowa 8/4 o współrzędnych geograficznych N: 51° 07’ 15.65”; E: 18° 04’ 12.50”, obejmujący miejscowości: Teklin, Aniołka Pierwsza, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Druga, Ignacówka Trzecia, Wodziczna, Kwasielina, Dzierżążnik, Paryż, Pomiany, Krok, Kuźnica Trzcińska, Piła Młyn, zlokalizowane na terenie gminy Trzcinica powiatu Kępińskiego.
 2. Granice obszaru zapowietrzonego:
  1. od wschodu: od granicy województwa wielkopolskiego na południe od miejscowości Marianka Mroczeńska wzdłuż krawędzi lasu;
  2. od północy: przez kompleks leśny 150 m na południe od rez. Oles w Dolinie Pomianki do osady Piła Młyn, następnie na zachód wzdłuż rzeki Pomianka przecinając drogę Laski-Kuźnica Trzcińska i dalej na zachód drogę Trzcinica-Pomiany, a następnie drogę Trzcinica-Wodziczna;
  3. od zachodu: od drogi Trzcinica-Wodziczna przecinając rzekę Pomianka do zbiegu dróg Aniołka Pierwsza-Wodziczna i Aniołka Pierwsza-Trzcinica, następnie dalej na południe do granicy województwa wielkopolskiego w kompleksie leśnym na wschód od miejscowości Szarlota;
  4. od południa: wzdłuż granicy województw wielkopolskiego i opolskiego, w kierunku na wschód do punktu początkowego określonego w pkt. 1.
 3. Na granicach obszaru zapowietrzonego przy drogach zostaną umieszczone czytelne i trwałe tablice z wyraźnym napisem: „Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”.

§2

W obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół właścicielom pasiek zakazuje się:

 1. organizowania targów, wystaw z udziałem pszczół;
 2. przemieszczania bez zezwolenia rodzin pszczelich, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie.

§3

 1. Na obszarze zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim pszczół nakazuje się przeprowadzenie przeglądu pasiek pszczelich.
 2. Przeglądu pasiek na terenie powiatu kępińskiego dokonują upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie lekarze weterynarii.

§4

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§5

Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie internetowej www.piwkepno.pl.

§6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Kępnie
(-) dr Krzysztof Rudziński

 • piw-kepno-dz-urz-woj-wlkp-2016-7100.pdf

  Rozporządzenie PLW w Kępnie nr 1 / 2016 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze Powiatu Kępińskiego w Gminie Trzcinica (format PDF, rozmiar 100 kB)

Script logo