O nas

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kępnie jest państwową jednostką budżetową, obejmującą działaniem obszar powiatu kępińskiego, której siedziba mieści się w Kępnie, przy ul. Granicznej 14.

Organem Inspekcji jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, wchodzącego w skład niezespolonej administracji rządowej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii, przy wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego.

Zadania organu Inspekcji wykonują lekarze weterynarii i inne osoby zatrudnione w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii oraz lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności, a także osoby niebędące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zadania

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności przez:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w tym chorób odzwierzęcych;
 2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 4. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 5. przeprowadzanie:
  1. kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
  2. kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
  3. kontroli działalności hodowcy, dostawcy i użytkownika prowadzonej na podstawie Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 6. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  2. wprowadzeniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  5. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  6. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  7. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 7. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;
 8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej
 9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach, ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;
 10. prowadzenie rejestru zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego;
 11. nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną określoną w prawodawstwie weterynaryjnym.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie przedstawia się następująco:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie lek. wet. Waldemar Gruszewski
tel. 784 395 320

Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt:

 • lek. wet. Jadwiga Sielecka - Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, koordynator zespołu, tel. 795 156 625
 • lek. wet. Zbigniew Klimczak - starszy inspektor weterynaryjny, tel. 728 459 920

Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności:

 • lek. wet. Włodzimierz Smardz - koordynator zespołu, starszy inspektor weterynaryjny, tel. 531 040 545
 • lek. wet. Aldona Nowojska - inspektor weterynaryjny, tel. 531 037 060

Zespół ds. Pasz i Utylizacji:

 • mgr inż. Robert Bartnikowski - koordynator zespołu, starszy inspektor weterynaryjny, tel. 728 459 919

Zespół ds. Administracyjno-Finansowych:

 • mgr Ewa Gumienna - główny księgowy
 • mgr Monika Witczak - zastępca głównego księgowego
 • mgr Dominik Kozłowski - starszy specjalista ds. administracyjno-finansowych

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej:

 • Radca Prawny mgr Gabriela Drzazga

Pracownie badania mięsa na obecność włośni:

 • LWM KG przy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ewa Berska
  Grębanin 44a, 63-604 Baranów
 • LWM KL przy Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o.
  Lipie 36A, 63-645 Łęka Opatowska
 • LWM KP przy Ubój i Przetwórstwo Trzody i Bydła Kazimierz Jerczyński
  Piaski 58, 63-645 Łęka Opatowska

Nadzór sprawuje koordynator LWM starszy inspektor weterynaryjny Włodzimierz Smardz.

Script logo