OGŁOSZENIE PLW: ubój zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie informuje o obowiązku każdorazowego zgłaszania zamiaru dokonania uboju świń, cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz w celu pozyskania mięsa na użytek własny (ubój w gospodarstwie) co najmniej na 24 godziny przed planowanym ubojem.

Zgłoszenia świń można dokonać w naszym Inspektoracie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 62 782 24 91 albo u Urzędowego Lekarza Weterynarii wyznaczonego do badania zwierząt rzeźnych na terenie gminy.

Zgłoszenia cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz dokonuje się wyłącznie w naszym Inspektoracie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 62 782 24 91.

Kto powinien zgłosić zamiar dokonania uboju?

Wszyscy właściciele zwierząt rzeźnych mają obowiązek zgłosić chęć dokonania uboju zwierząt w celu pozyskania z nich mięsa na użytek własny. Wszyscy tzn. Ci, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach zwierzęta rzeźne lub osoby, które zakupiły zwierzę rzeźne w celu pozyskania mięsa, a nie są hodowcami. Zgłoszenie jest bezpłatne.

Dlaczego powiadomienie PLW w Kępnie jest konieczne?

PLW w Kępnie prowadzi rejestr zwierząt poddanych ubojowi oraz rejestr gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie i nadzoruje przemieszczenia się tych zwierząt między siedzibami stad. W celu zapewnienia spójności danych należy dokonać zgłoszenia dokonania uboju na użytek własny właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Zgłoszenie tego faktu tylko w Biurze Powiatowym ARiMR nie jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Obowiązki właściciela zwierzęcia dokonującego uboju na użytek własny:

  1. Obowiązkowe badanie mięsa świń na obecność włośni.
  2. Zapewnienie zbycia pozyskanych od cieląt SRM (materiałów szczególnego ryzyka), tj. jelit, krezki, migdałków, a od owiec i kóz jelit, krezki, migdałków jelita biodrowego i śledziony, do zakładu utylizacyjnego i posiadanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia tych elementów przez zatwierdzony zakład utylizacyjny kat. 1.

Co niesie ze sobą nieprzestrzeganie powyższych zasad?

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi Powiatowego Lekarza Weterynarii, a danymi przesłanymi z ARiMR, może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 2.000 PLN na osobę, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia uboju lub nie zapewniła zbycia do zakładu utylizacji SRM.

Script logo