OGŁOSZENIE PLW: wyznaczenia do czynności na rok 2019

Kępno, 5 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. 2018 r. poz. 1557 ze zm.)
ogłasza nabór na kandydatów
do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia
na okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

Rodzaj czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następujących zakładach:
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ewa Berska, Grębanin 44 a, 63-604 Baranów;
  • Ubój i Przetwórstwo Trzody i Bydła Kazimierz Jerczyński, Piaski 58, 63-645 Łęka Opatowska;
  • Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o., Lipie 36A, 63-645 Łęka Opatowska;
  • DROP S.A. Zakład Drobiarski w Kępnie, ul. Wrocławska 7, 63-600 Kępno.
 2. Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w zakładach:
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ewa Berska, Grębanin 44 a, 63-604 Baranów;
  • Ubój i Przetwórstwo Trzody i Bydła Kazimierz Jerczyński, Piaski 58, 63-645 Łęka Opatowska;
  • Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o., Lipie 36A, 63-645 Łęka Opatowska.
  dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni.
 3. Ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt na obszarze siedmiu gmin powiatu kępińskiego.
 4. Badanie zwierzą umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia na obszarze siedmiu gmin powiatu kępińskiego.
 5. Badanie poubojowe mięsa na terenie gospodarstw na wniosek posiadacza zwierząt przy produkcji mięsa na użytek własny na obszarze siedmiu gmin powiatu kępińskiego.
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w następujących zakładach:
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ewa Berska, Grębanin 44 a, 63-604 Baranów;
  • Ubój i Przetwórstwo Trzody i Bydła Kazimierz Jerczyński, Piaski 58, 63-645 Łęka Opatowska;
  • Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o., Lipie 36A, 63-645 Łęka Opatowska;
  • DROP S.A. Ostrzeszów Zakład Drobiarski w Kępnie, ul. Wrocławska 7, 63-600 Kępno.
 7. Pobieranie próbek do badań w następujących zakładach:
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ewa Berska, Grębanin 44 a, 63-604 Baranów;
  • Ubój i Przetwórstwo Trzody i Bydła Kazimierz Jerczyński, Piaski 58, 63-645 Łęka Opatowska;
  • Zakład Mięsny Piotr Rachel Sp. z o.o., Lipie 36A, 63-645 Łęka Opatowska;
  • DROP S.A. Ostrzeszów Zakład Drobiarski w Kępnie, ul. Wrocławska 7, 63-600 Kępno.
 8. Prowadzenia urzędowych kontroli w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie siedmiu gmin powiatu kępińskiego.
 9. Czynności pomocnicze:
  • przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych;
  • przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa;
  • mających na celu poskramianie świń i prowadzenia dokumentacji, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1855.) w miejscach wyżej wymienionych.

Wymagania konieczne dla lekarzy weterynarii:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność;
 • obowiązkowość;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP;
 • posiadane kwalifikacje zgodnie z Roz. IV Rozporządzenia (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. (Dz. U. Nr 89, poz. 860 z późn. zm.) - pozytywna ocena z weryfikacji wiedzy dotyczącej zakresu wyznaczenia.

Wymagania konieczne dla osób niebędących lekarzami weterynarii:

 • wykształcenie techniczne weterynaryjne (dla osób wykonujących czynności pomocnicze) lub przyuczenie do wykonywania czynności pomocniczych przy poskramianiu zwierząt przeprowadzone przez lekarza weterynarii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • życiorys (CV) i list motywacyjny (dla osób wcześniej niewyznaczonych do czynności urzędowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie);
 • zaświadczenie o rocznym stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt w zakresie badań rozpoznawczych i sprawowaniu nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami i konkursami zwierząt;
 • zaświadczenie o ukończonej 3-miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 • zaświadczenie o przyuczeniu do wykonywania czynności pomocniczych przy poskramianiu zwierząt wydane przez lekarza weterynarii dla osób nie mających wykształcenia weterynaryjnego;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii lub technik weterynarii;
 • zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy - zlecenia (z wyłączeniem osób, które złożyły w PIW w Kępnie druk ZUS PEL);
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy - załącznik nr 1;
 • prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia - załącznik nr 2 lub załącznik nr 3;
 • oświadczenie zleceniobiorcy o innych wyznaczeniach.

Uwaga!
Z uwagi na brak środków na ubezpieczenia społeczne, należy posiadać inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, w wysokości co najmniej 2100,00 zł. brutto na 2019 r.

Osoby zainteresowane powinny złożyć ww. dokumentację w zamkniętej kopercie z dopiskiem "WYZNACZENIA 2019" do 15 listopada 2018 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie, ul. Graniczna 14, w godz. 7:00 - 15:00. Wnioski oraz wzory oświadczeń zostały udostępnione w sekretariacie oraz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie: www.piwkepno.pl. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie w terminie: od 15 listopada 2018 r. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia.

Osoby, które mają ważne decyzje o wyznaczeniu do czynności urzędowych a wyrażają gotowość zawarcia umów na rok 2018 składają wyłącznie następujące wnioski:

 1. załącznik nr 1 do Ogłoszenia PLW w Kępnie;
 2. załącznik nr 2 do Ogłoszenia PLW w Kępnie (dla lekarzy weterynarii) lub załącznik nr 3 (dla osób wyznaczonych do czynności pomocniczych);
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 4. zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 5. aktualne badania okulistyczne;
 6. oświadczenie zleceniobiorcy o innych wyznaczeniach.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki:

Script logo