ROZPORZĄDZENIE nr 10 / 17 Wojewody Wielkopolskiego

Rozporządzenie nr 10 / 17 Wojewody Wielkopolskiego z 20 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

ROZPORZĄDZENIE NR 10 / 17
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z 20 lutego 2017 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz.1605) na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zarządza się, co następuje:

§1

Uchyla się rozporządzenie nr 1 / 2017 Wojewody Wielkopolskiego z 18 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 638 i 687).

§2

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości, wchodzących w skład obszarów określonych w §1 rozporządzenia uchylanego w §1.

§3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

  • 2017-02-20-rozporzadzenie-wojewody.pdf

    Rozporządzenie nr 10/17 Wojewody Wielkopolskiego z 20 lutego 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - format PDF, rozmiar 250 kB

Script logo