ROZPORZĄDZENIE PLW z 21 lutego w sprawie ustania zagrożenia wystąpienia HPAI

ROZPORZĄDZENIE nr 4 / 2017
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie
z 21 lutego 2017 r.

w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1 / 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 poz.626)

Na podstawie art 45 ust.4 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539, zm. Dz.U. z 2015 r. poz.266 i 470 oraz z 2016 r. poz.1605) zarządza się co następuje:

§1

Uchyla się Rozporządzenie Nr 1 / 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 poz. 626) w całości.

§2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie
lek. wet. Waldemar Gruszewski

UZASADNIENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kępnie na podstawie Rozporządzenia nr 0510 / P / 2 / 2017 Wojewody Opolskiego z 17 lutego 2017 r. uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego, wobec ustania zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania lub jej likwidacji postanowił na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 zm. z 2015 r. poz.266 i 470, z 2016 r. poz.1605) uchylić swoje Rozporządzenie Nr 1 z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2017 poz.626) w całości.

  • rozporzadzenie-4-2017-hpai-plw-w-kepnie.pdf

    Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z 21 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 1 / 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie z 9 stycznia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - format PDF, rozmiar 65 kB

Script logo