Skargi i wnioski

Sprawami skarg i wniosków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kępnie zajmuje się:

Zespół Administracyjno - Finansowy PIW
ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno
tel.: (62) 782 24 91

Godziny przyjęć:
poniedziałki - piątki: 7:00 - 15:00

Przedmiotem skarg może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być m.in. sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Przepisy szczególne mogą wskazać inne organy właściwe do rozpatrywania skarg.

Przyjmowanie skarg. Na mocy Konstytucji RP skargę może złożyć każdy:

 • w interesie publicznym,
 • własnym lub
 • innej osoby za jej zgodą.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie,
 • za pomocą faksu,
 • poczty elektronicznej,
 • a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Korespondencję do Powiatowego Lekarza Weterynarii należy kierować na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 14, 63-600 Kępno
tel.: (62) 782 24 91
e-mail: kepno.piw@wetgiw.gov.pl

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 36 kpa w związku z art. 237 §4 kpa). Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
 • pouczenie o treści art. 239 kpa.

Składanie skarg i wniosków regulują następujące przepisy:

 • kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII - Skargi i wnioski (art. 221 - 259),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46 ze zmianami).
Script logo